Školní jídelna

ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára

Jídelníček

Aktuální jídelníček

Informace ze školní jídelnyInformace o úhradě stravného. Stravné se hradí bezhotovostně na účet školy vždy do 20. dne předchozího měsíce.

Číslo účtu : 27-8769810287 / 0100.
Jako variabilní symbol uvádějte vždy rodné číslo dítěte.
Konstantní symbol je 0508.
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.

Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školku platí měsíčně 660,- Kč.
Rodiče dětí základní školy platí měsíčně 506,- Kč.

Kromě letních dvoumesíčních prázdnin. Vyúčtování stravného bude 1x za půl roku. Přeplatek stravného bude vrácen na účet uvedený v přihlášce dítěte ke stravování vždy v lednu a červenci. Pokud nejsou obědy zaplaceny včas, dítě nemá na oběd nárok do doby, kdy je částka uhrazena.

Výše stravného:

Mateřská školka30Kč/den
Základní škola23Kč/den


Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11 : 00 hod. do 11 : 30 hod.

Odhlašování obědů - obědy se odhlašují den předem do 13:00 hod., telefonicky na č. 465 533 394 nebo přímo v jídelně kuchařkám nebo vedoucí ŠJ. Také písemně na e-mail : msjidelnarybnik@seznam.cz

Alergeny

Seznam alergenů Od 13.12. 2014 na základě ustanovení 1169/2011 EU článek 21 a vyhlášky 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, §8 odstavec 10 je školní jídelna je povinna označit u vyrobených pokrmů alergen, který obsahuje. Komentář ke zmíněnému ustanovení naleznete v bodech 2.5.1 až 2.5.3 dokumentu otázek a odpovědí k nařízení 1169 na této stránce: http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm

Značení alergenů je pouze informační.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělivosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako běžný výrobce potravin a pokrmů.

Personál jídelny

Vedoucí jídelny:
Jitka Procházková

Kuchařky:
Eva Rácová
Lenka Hlaváčková

Provozní řád

Provoz ŠJ se řídí vyhláškami o školním stravování a příslušnými hygienickými předpisy. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin. Jídelní lístek a ostatní informace pro strávníky jsou vyvěšeny na vchodových dveřích do ŠJ a na internetovém portálu školní jídelny.

Výdej obědů:

Mateřská školka11:30 hod. - 12:00 hod.
Základní škola12:00 hod. - 13:00 hod.


Všechna podávaná jídla se konzumují pouze ve ŠJ. Vynášení jídla z jídelny (vyjma jídla v jídlonosičích) není povoleno. Je zakázáno vydávat obědy do skleněných nádob. Obědy do jídlonosiče lze vydávat jen první den nemoci.

Nepřítomnost strávníka odhlaste DEN PŘEDEM nejpozději do 13:00 hodin.
NEMOC je nutné u všech strávníků odhlásit, v době nemoci není nárok na obědy dle Zákona č. 76/78 §32. V případě neoprávněného odběru se musí oběd doplatit do plné výše. Cena je u vedoucí ŠJ.
Pouze PRVNÍ DEN je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče
PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro žáky základní školy.
Strávníci se řídí pokyny pedagogického dozoru a pracovnic ŠJ.

Dotazy a připomínky k provozu ŠJ přijímá vedoucí ŠJ p.Procházková osobně, na e-mailu ŠJ nebo na telefonním čísle:
Školní jídelna - 465 533 394
Základní škola - 465 533 413


vedoucí jídelny
Jitka Procházková

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny.doc

Základní škola Rybník
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Kontaktní údaje
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Poslední aktualizace 19.7.2018
ZŠ a MŠ Rybník - Dělící čára
Odkazy:
Město Česká Třebová Obec Rybník

 

Ubytování Jeseníky | Jednoúčelové Stroje | Internet Česká Třebová, Rybník | Skupinové ubytování Jeseníky | Mentální kouč pro sportovce